Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 23 wrzesień 2011 Aktualizacja 23 wrzesień 2011

Java kontra Minecraft 1.9

Minecraft Polska 23 wrzesień 2011

Jako że prowadzimy serwery Minecraft, dużo czasu spedzamy także na optymalizacji naszych maszyn i przeprowadzamy regularnie aktualizacje.

Wczoraj podczas małego testu jednej z maszyn na starej wersji Java (OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16) for linux-amd64 JRE (1.6.0_18-b18), built on Apr 19 2011 14:04:56 by "pbuilder" with gcc 4.4.5) otrzymujemy
komunikaty z konsoli o wywaleniu się Javy podczas próby uruchomiena serwera Minecraft z plików serwerowych pobranych ze strony studia Mojang oznaczonych numerem 1.9


Testowaliśmy także te pliki w "warunkach domowych" i JAVA w wersji 6 ma także problemy z plikami serwerowymi Minecraft 1.9 na platformnie Windows Xp/Vista/Seven.


Dla wszystkich którzy mają problem z uruchomieniem plików
serwerowych tej wersji MC odsyłamy do pobrania nowych paczek JAVA ze strony ORACLE


A tutaj kopia wpisu z pliku po crashu JAVY na minecraft_server.jar 1.9 pre

 

 1. #
 2. # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
 3. #
 4. #  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f0417bf1c50, pid=21896, tid=139645587183360
 5. #
 6. # JRE version: 6.0_18-b18
 7. # Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16 mixed mode linux-amd64 )
 8. # Derivative: IcedTea6 1.8.7
 9. # Distribution: Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze), package 6b18-1.8.7-2~squeeze1
 10. # Problematic frame:
 11. # V  [libjvm.so+0x4ddc50]
 12. #
 13. # If you would like to submit a bug report, please include
 14. # instructions how to reproduce the bug and visit:
 15. #
 16.  
 17. ---------------  T H R E A D  ---------------
 18.  
 19. Current thread (0x0000000001d00800):  JavaThread "CompilerThread1" daemon [_thread_in_native, id=21911, stack(0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000)]
 20.  
 21. siginfo:si_signo=SIGSEGV: si_errno=0, si_code=1 (SEGV_MAPERR), si_addr=0x0000000000000008
 22.  
 23. Registers:
 24. RAX=0x0000000000000000, RBX=0x00007f01c59e29c0, RCX=0x0000000001deed50, RDX=0x0000000000000800
 25. RSP=0x00007f01c59e11e0, RBP=0x00007f01c59e1220, RSI=0x0000000001ef4b90, RDI=0x0000000000000000
 26. R8 =0x0000000001dead50, R9 =0x0000000001e65da0, R10=0x0000000000000000, R11=0x00007f04182248f5
 27. R12=0x0000000001e65d50, R13=0x00007f01c007ae90, R14=0x00007f01c59e29e0, R15=0x0000000001e0e248
 28. RIP=0x00007f0417bf1c50, EFL=0x0000000000010206, CSGSFS=0x0000000000000033, ERR=0x0000000000000004
 29.   TRAPNO=0x000000000000000e
 30.  
 31. Top of Stack: (sp=0x00007f01c59e11e0)
 32. 0x00007f01c59e11e0:   0000000000000020 0000000001e50690
 33. 0x00007f01c59e11f0:   0000000000004000 00007f01c59e14b0
 34. 0x00007f01c59e1200:   00007f01c59e29c0 0000000001e65d50
 35. 0x00007f01c59e1210:   0000000000000001 0000000001e65ca0
 36. 0x00007f01c59e1220:   00007f01c59e1290 00007f0417bf2197
 37. 0x00007f01c59e1230:   00007f01c59e1490 00007f0100000001
 38. 0x00007f01c59e1240:   00007f01c59e3350 0000000000000000
 39. 0x00007f01c59e1250:   00007f01c59e1490 00007f01c59e14f0
 40. 0x00007f01c59e1260:   000000000000065b 00007f01c59e29c0
 41. 0x00007f01c59e1270:   00007f01c59e1fb0 00007f01c59e14f0
 42. 0x00007f01c59e1280:   00007f01c59e1490 00007f01c59e14b0
 43. 0x00007f01c59e1290:   00007f01c59e1550 00007f0417bf787c
 44. 0x00007f01c59e12a0:   00007f01c59e12b0 00007f0417d5fa06
 45. 0x00007f01c59e12b0:   00007f01c022c230 01007f0417d5f957
 46. 0x00007f01c59e12c0:   00007f01c59e29e0 0000000000000000
 47. 0x00007f01c59e12d0:   00007f01c59e12f0 0000000000000038
 48. 0x00007f01c59e12e0:   0000000001de7290 0000000000000038
 49. 0x00007f01c59e12f0:   00007f01c59e1320 00007f0417d6663a
 50. 0x00007f01c59e1300:   0000000001ee5c68 00007f01c01f0240
 51. 0x00007f01c59e1310:   00007f01c01f0240 00007f01c02300e0
 52. 0x00007f01c59e1320:   00007f01c59e1330 00007f0417d65a6d
 53. 0x00007f01c59e1330:   00007f01c59e1390 00007f0417a1d2ce
 54. 0x00007f01c59e1340:   00007f010000003c 00004a0000000000
 55. 0x00007f01c59e1350:   0000000000000000 0000000001ee5c68
 56. 0x00007f01c59e1360:   00007f01c59e13c0 0000000001ee5c68
 57. 0x00007f01c59e1370:   00007f041815de18 00007f01c02300e0
 58. 0x00007f01c59e1380:   00007f01c59e13b0 00007f0417d6663a
 59. 0x00007f01c59e1390:   0000000001ee5c68 00007f01c01f0240
 60. 0x00007f01c59e13a0:   00007f01c01f0240 00007f01c02300e0
 61. 0x00007f01c59e13b0:   00007f01c59e13c0 00007f0417d65a6d
 62. 0x00007f01c59e13c0:   00007f01c59e13d0 00007f0417d65a6d
 63. 0x00007f01c59e13d0:   00007f01c59e1430 00007f0417a1d2ce
 64.  
 65. Instructions: (pc=0x00007f0417bf1c50)
 66. 0x00007f0417bf1c40:   89 f6 48 c1 e6 03 48 03 b3 d0 09 00 00 48 8b 06
 67. 0x00007f0417bf1c50:   48 8b 50 08 48 83 3a 00 75 27 8b 4b 28 0f 1f 00
 68.  
 69. Stack: [0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000],  sp=0x00007f01c59e11e0,  free space=1008k
 70. Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
 71. V  [libjvm.so+0x4ddc50]
 72. V  [libjvm.so+0x4de197]
 73. V  [libjvm.so+0x4e387c]
 74. V  [libjvm.so+0x297dcb]
 75. V  [libjvm.so+0x2989c3]
 76. V  [libjvm.so+0x226c8c]
 77. V  [libjvm.so+0x29c975]
 78. V  [libjvm.so+0x29d2d9]
 79. V  [libjvm.so+0x64880b]
 80. V  [libjvm.so+0x557892]
 81.  
 82.  
 83. Current CompileTask:
 84. C2: 50      va.a(II[B)V (659 bytes)
 85.  
 86.  
 87. ---------------  P R O C E S S  ---------------
 88.  
 89. Java Threads: ( => current thread )
 90.   0x00007f01c022d800 JavaThread "Listen thread" [_thread_in_native, id=21917, stack(0x00007f01c4eab000,0x00007f01c4fac000)]
 91.   0x0000000001ddc800 JavaThread "Thread-2" daemon [_thread_in_native, id=21916, stack(0x00007f01c53c9000,0x00007f01c54ca000)]
 92.   0x0000000001c5e800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=21897, stack(0x00007f0418e52000,0x00007f0418f53000)]
 93.   0x0000000001dca000 JavaThread "Server thread" [_thread_in_Java, id=21915, stack(0x00007f01c54ca000,0x00007f01c55cb000)]
 94.   0x0000000001d34800 JavaThread "Thread-1" daemon [_thread_blocked, id=21914, stack(0x00007f01c55cb000,0x00007f01c56cc000)]
 95.   0x0000000001d04000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=21912, stack(0x00007f01c57e4000,0x00007f01c58e5000)]
 96. =>0x0000000001d00800 JavaThread "CompilerThread1" daemon [_thread_in_native, id=21911, stack(0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000)]
 97.   0x0000000001cfe000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=21910, stack(0x00007f01c59e6000,0x00007f01c5ae7000)]
 98.   0x0000000001cfc000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=21909, stack(0x00007f01c5ae7000,0x00007f01c5be8000)]
 99.   0x0000000001cdd800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=21908, stack(0x00007f01c5d5d000,0x00007f01c5e5e000)]
 100.   0x0000000001cd6000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=21907, stack(0x00007f01c5e5e000,0x00007f01c5f5f000)]
 101.  
 102. Other Threads:
 103.   0x0000000001cce800 VMThread [stack: 0x00007f01c5f5f000,0x00007f01c6060000] [id=21906]
 104.   0x0000000001d06800 WatcherThread [stack: 0x00007f01c56e3000,0x00007f01c57e4000] [id=21913]
 105.  
 106. VM state:not at safepoint (normal execution)
 107.  
 108. VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
 109.  
 110. Heap
 111.  PSYoungGen      total 1223360K, used 104864K [0x00007f0353200000, 0x00007f03a8750000, 0x00007f0413200000)
 112.   eden space 1048640K, 10% used [0x00007f0353200000,0x00007f0359868148,0x00007f0393210000)
 113.   from space 174720K, 0% used [0x00007f039dcb0000,0x00007f039dcb0000,0x00007f03a8750000)
 114.   to   space 174720K, 0% used [0x00007f0393210000,0x00007f0393210000,0x00007f039dcb0000)
 115.  PSOldGen        total 2796224K, used 0K [0x00007f01d3200000, 0x00007f027dcb0000, 0x00007f0353200000)
 116.   object space 2796224K, 0% used [0x00007f01d3200000,0x00007f01d3200000,0x00007f027dcb0000)
 117.  PSPermGen       total 21248K, used 7187K [0x00007f01c8a00000, 0x00007f01c9ec0000, 0x00007f01d3200000)
 118.   object space 21248K, 33% used [0x00007f01c8a00000,0x00007f01c9104d00,0x00007f01c9ec0000)
 119.  
 120. Dynamic libraries:
 121. 00400000-00409000 r-xp 00000000 08:05 122117                             /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
 122. 00608000-00609000 rw-p 00008000 08:05 122117                             /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
 123. 01c56000-0208a000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
 124. 7f01c0000000-7f01c04c0000 rw-p 00000000 00:00 0
 125. 7f01c04c0000-7f01c4000000 ---p 00000000 00:00 0
 126. 7f01c4eab000-7f01c4eae000 ---p 00000000 00:00 0
 127. 7f01c4eae000-7f01c4fac000 rw-p 00000000 00:00 0
 128. 7f01c4fac000-7f01c4fb4000 r-xp 00000000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 129. 7f01c4fb4000-7f01c51b3000 ---p 00008000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 130. 7f01c51b3000-7f01c51b4000 rw-p 00007000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 131. 7f01c51b4000-7f01c51c9000 r-xp 00000000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 132. 7f01c51c9000-7f01c53c8000 ---p 00015000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 133. 7f01c53c8000-7f01c53c9000 rw-p 00014000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 134. 7f01c53c9000-7f01c53cc000 ---p 00000000 00:00 0
 135. 7f01c53cc000-7f01c54ca000 rw-p 00000000 00:00 0
 136. 7f01c54ca000-7f01c54cd000 ---p 00000000 00:00 0
 137. 7f01c54cd000-7f01c55cb000 rw-p 00000000 00:00 0
 138. 7f01c55cb000-7f01c55ce000 ---p 00000000 00:00 0
 139. 7f01c55ce000-7f01c56cc000 rw-p 00000000 00:00 0
 140. 7f01c56cc000-7f01c56d0000 r--s 0007c000 08:05 122064                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jsse.jar
 141. 7f01c56d0000-7f01c56d3000 r--s 0000f000 08:05 122079                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/ext/pulse-java.jar
 142. 7f01c56d3000-7f01c56db000 r--s 00066000 08:05 431353                     /usr/share/java/gnome-java-bridge.jar
 143. 7f01c56db000-7f01c56e3000 r--s 00099000 08:09 58621969                   /home/mc/mc1.9pre/minecraft_server.jar
 144. 7f01c56e3000-7f01c56e4000 ---p 00000000 00:00 0
 145. 7f01c56e4000-7f01c57e4000 rw-p 00000000 00:00 0
 146. 7f01c57e4000-7f01c57e7000 ---p 00000000 00:00 0
 147. 7f01c57e7000-7f01c58e5000 rw-p 00000000 00:00 0
 148. 7f01c58e5000-7f01c58e8000 ---p 00000000 00:00 0
 149. 7f01c58e8000-7f01c59e6000 rw-p 00000000 00:00 0
 150. 7f01c59e6000-7f01c59e9000 ---p 00000000 00:00 0
 151. 7f01c59e9000-7f01c5ae7000 rw-p 00000000 00:00 0
 152. 7f01c5ae7000-7f01c5aea000 ---p 00000000 00:00 0
 153. 7f01c5aea000-7f01c5be8000 rw-p 00000000 00:00 0
 154. 7f01c5be8000-7f01c5d5d000 r--p 00000000 08:05 113610                     /usr/lib/locale/locale-archive
 155. 7f01c5d5d000-7f01c5d60000 ---p 00000000 00:00 0
 156. 7f01c5d60000-7f01c5e5e000 rw-p 00000000 00:00 0
 157. 7f01c5e5e000-7f01c5e61000 ---p 00000000 00:00 0
 158. 7f01c5e61000-7f01c5f5f000 rw-p 00000000 00:00 0
 159. 7f01c5f5f000-7f01c5f60000 ---p 00000000 00:00 0
 160. 7f01c5f60000-7f01c61bc000 rw-p 00000000 00:00 0
 161. 7f01c61bc000-7f01c634f000 r--s 03929000 08:05 122191                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rt.jar
 162. 7f01c634f000-7f01c6350000 ---p 00000000 00:00 0
 163. 7f01c6350000-7f01c6450000 rw-p 00000000 00:00 0
 164. 7f01c6450000-7f01c6451000 ---p 00000000 00:00 0
 165. 7f01c6451000-7f01c6551000 rw-p 00000000 00:00 0
 166. 7f01c6551000-7f01c6552000 ---p 00000000 00:00 0
 167. 7f01c6552000-7f01c6652000 rw-p 00000000 00:00 0
 168. 7f01c6652000-7f01c6653000 ---p 00000000 00:00 0
 169. 7f01c6653000-7f01c6753000 rw-p 00000000 00:00 0
 170. 7f01c6753000-7f01c6754000 ---p 00000000 00:00 0
 171. 7f01c6754000-7f01c6854000 rw-p 00000000 00:00 0
 172. 7f01c6854000-7f01c6855000 ---p 00000000 00:00 0
 173. 7f01c6855000-7f01c6955000 rw-p 00000000 00:00 0
 174. 7f01c6955000-7f01c6956000 ---p 00000000 00:00 0
 175. 7f01c6956000-7f01c6a56000 rw-p 00000000 00:00 0
 176. 7f01c6a56000-7f01c6a57000 ---p 00000000 00:00 0
 177. 7f01c6a57000-7f01c6b57000 rw-p 00000000 00:00 0
 178. 7f01c6b57000-7f01c6b62000 rwxp 00000000 00:00 0
 179. 7f01c6b62000-7f01c6bab000 rwxp 00000000 00:00 0
 180. 7f01c6bab000-7f01c7101000 rwxp 00000000 00:00 0
 181. 7f01c7101000-7f01c77ab000 rwxp 00000000 00:00 0
 182. 7f01c77ab000-7f01c77b6000 rwxp 00000000 00:00 0
 183. 7f01c77b6000-7f01c77ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 184. 7f01c77ff000-7f01c7d55000 rwxp 00000000 00:00 0
 185. 7f01c7d55000-7f01c83ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 186. 7f01c83ff000-7f01c86aa000 rwxp 00000000 00:00 0
 187. 7f01c86aa000-7f01c89ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 188. 7f01c89ff000-7f01c9ec0000 rwxp 00000000 00:00 0
 189. 7f01c9ec0000-7f01d3200000 rwxp 00000000 00:00 0
 190. 7f01d3200000-7f027dcb0000 rwxp 00000000 00:00 0
 191. 7f027dcb0000-7f0353200000 rwxp 00000000 00:00 0
 192. 7f0353200000-7f03a8750000 rwxp 00000000 00:00 0
 193. 7f03a8750000-7f0413200000 rwxp 00000000 00:00 0
 194. 7f0413204000-7f0413474000 rwxp 00000000 00:00 0
 195. 7f0413474000-7f0416204000 rwxp 00000000 00:00 0
 196. 7f0416204000-7f041620b000 r-xp 00000000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 197. 7f041620b000-7f041640a000 ---p 00007000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 198. 7f041640a000-7f041640b000 rw-p 00006000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 199. 7f041640b000-7f0416416000 r-xp 00000000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 200. 7f0416416000-7f0416615000 ---p 0000b000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 201. 7f0416615000-7f0416616000 r--p 0000a000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 202. 7f0416616000-7f0416617000 rw-p 0000b000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 203. 7f0416617000-7f0416621000 r-xp 00000000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 204. 7f0416621000-7f0416820000 ---p 0000a000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 205. 7f0416820000-7f0416821000 r--p 00009000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 206. 7f0416821000-7f0416822000 rw-p 0000a000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 207. 7f0416822000-7f0416829000 r-xp 00000000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 208. 7f0416829000-7f0416a28000 ---p 00007000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 209. 7f0416a28000-7f0416a29000 r--p 00006000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 210. 7f0416a29000-7f0416a2a000 rw-p 00007000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 211. 7f0416a2a000-7f0416a32000 r-xp 00000000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 212. 7f0416a32000-7f0416c31000 ---p 00008000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 213. 7f0416c31000-7f0416c33000 rw-p 00007000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 214. 7f0416c33000-7f0416c48000 r-xp 00000000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 215. 7f0416c48000-7f0416e47000 ---p 00015000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 216. 7f0416e47000-7f0416e48000 r--p 00014000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 217. 7f0416e48000-7f0416e49000 rw-p 00015000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 218. 7f0416e49000-7f0416e4b000 rw-p 00000000 00:00 0
 219. 7f0416e4b000-7f0416e77000 r-xp 00000000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 220. 7f0416e77000-7f0417076000 ---p 0002c000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 221. 7f0417076000-7f041707a000 rw-p 0002b000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 222. 7f041707a000-7f0417088000 r-xp 00000000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 223. 7f0417088000-7f0417288000 ---p 0000e000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 224. 7f0417288000-7f041728a000 rw-p 0000e000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 225. 7f041728a000-7f0417291000 r-xp 00000000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 226. 7f0417291000-7f0417490000 ---p 00007000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 227. 7f0417490000-7f0417491000 r--p 00006000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 228. 7f0417491000-7f0417492000 rw-p 00007000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 229. 7f0417492000-7f0417512000 r-xp 00000000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 230. 7f0417512000-7f0417712000 ---p 00080000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 231. 7f0417712000-7f0417713000 r--p 00080000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 232. 7f0417713000-7f0417714000 rw-p 00081000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 233. 7f0417714000-7f0417ee4000 r-xp 00000000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 234. 7f0417ee4000-7f04180e4000 ---p 007d0000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 235. 7f04180e4000-7f041816a000 rw-p 007d0000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 236. 7f041816a000-7f04181a6000 rw-p 00000000 00:00 0
 237. 7f04181a6000-7f04182fe000 r-xp 00000000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 238. 7f04182fe000-7f04184fd000 ---p 00158000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 239. 7f04184fd000-7f0418501000 r--p 00157000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 240. 7f0418501000-7f0418502000 rw-p 0015b000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 241. 7f0418502000-7f0418507000 rw-p 00000000 00:00 0
 242. 7f0418507000-7f0418509000 r-xp 00000000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 243. 7f0418509000-7f0418709000 ---p 00002000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 244. 7f0418709000-7f041870a000 r--p 00002000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 245. 7f041870a000-7f041870b000 rw-p 00003000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 246. 7f041870b000-7f041870f000 r-xp 00000000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 247. 7f041870f000-7f041890e000 ---p 00004000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 248. 7f041890e000-7f041890f000 rw-p 00003000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 249. 7f041890f000-7f0418926000 r-xp 00000000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 250. 7f0418926000-7f0418b25000 ---p 00017000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 251. 7f0418b25000-7f0418b26000 r--p 00016000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 252. 7f0418b26000-7f0418b27000 rw-p 00017000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 253. 7f0418b27000-7f0418b2b000 rw-p 00000000 00:00 0
 254. 7f0418b2b000-7f0418b42000 r-xp 00000000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 255. 7f0418b42000-7f0418d41000 ---p 00017000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 256. 7f0418d41000-7f0418d42000 rw-p 00016000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 257. 7f0418d42000-7f0418d60000 r-xp 00000000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 258. 7f0418d62000-7f0418d8a000 rw-p 00000000 00:00 0
 259. 7f0418d8a000-7f0418d94000 rwxp 00000000 00:00 0
 260. 7f0418d94000-7f0418e4a000 rwxp 00000000 00:00 0
 261. 7f0418e4a000-7f0418e52000 rw-s 00000000 08:08 40642                      /tmp/hsperfdata_mc/21896
 262. 7f0418e52000-7f0418e55000 ---p 00000000 00:00 0
 263. 7f0418e55000-7f0418f58000 rw-p 00000000 00:00 0
 264. 7f0418f5b000-7f0418f5c000 rw-p 00000000 00:00 0
 265. 7f0418f5c000-7f0418f5d000 r--p 00000000 00:00 0
 266. 7f0418f5d000-7f0418f5f000 rw-p 00000000 00:00 0
 267. 7f0418f5f000-7f0418f60000 r--p 0001d000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 268. 7f0418f60000-7f0418f61000 rw-p 0001e000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 269. 7f0418f61000-7f0418f62000 rw-p 00000000 00:00 0
 270. 7fff2a116000-7fff2a14c000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
 271. 7fff2a1ff000-7fff2a200000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
 272. ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
 273.  
 274. VM Arguments:
 275. jvm_args: -Xmx9216M -Xms4096M
 276. java_command: /home/mc/mc1.9pre/minecraft_server.jar
 277. Launcher Type: SUN_STANDARD
 278.  
 279. Environment Variables:
 280. PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
 281. LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/../lib/amd64
 282. SHELL=/bin/bash
 283.  
 284. Signal Handlers:
 285. SIGSEGV: [libjvm.so+0x6835f0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 286. SIGBUS: [libjvm.so+0x6835f0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 287. SIGFPE: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 288. SIGPIPE: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 289. SIGXFSZ: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 290. SIGILL: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 291. SIGUSR1: SIG_DFL, sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x00000000
 292. SIGUSR2: [libjvm.so+0x553e10], sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x10000004
 293. SIGHUP: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 294. SIGINT: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 295. SIGTERM: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 296. SIGQUIT: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 297.  
 298.  
 299. ---------------  S Y S T E M  ---------------
 300.  
 301. OS:6.0.1
 302.  
 303. uname:Linux 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 x86_64
 304. libc:glibc 2.11.2 NPTL 2.11.2
 305. rlimit: STACK 8192k, CORE 0k, NPROC infinity, NOFILE 1024, AS infinity
 306. load average:0.01 0.03 0.08
 307.  
 308. CPU:total 8 (8 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 26 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, ht
 309.  
 310. Memory: 4k page, physical 25138824k(15862684k free), swap 24073208k(24073208k free)
 311.  
 312. vm_info: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16) for linux-amd64 JRE (1.6.0_18-b18), built on Apr 19 2011 14:04:56 by "pbuilder" with gcc 4.4.5
 313.  
 314. time: Thu Sep 22 09:44:57 2011
 315. elapsed time: 0 seconds 


Oceń artykuł
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 ocena)
Udostępnij