Napisane przez Opublikowane 23 wrzesień 2011

Java kontra Minecraft 1.9

Minecraft Polska 23 wrzesień 2011

Jako że prowadzimy serwery Minecraft, dużo czasu spedzamy także na optymalizacji naszych maszyn i przeprowadzamy regularnie aktualizacje.

Wczoraj podczas małego testu jednej z maszyn na starej wersji Java (OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16) for linux-amd64 JRE (1.6.0_18-b18), built on Apr 19 2011 14:04:56 by "pbuilder" with gcc 4.4.5) otrzymujemy
komunikaty z konsoli o wywaleniu się Javy podczas próby uruchomiena serwera Minecraft z plików serwerowych pobranych ze strony studia Mojang oznaczonych numerem 1.9

Testowaliśmy także te pliki w "warunkach domowych" i JAVA w wersji 6 ma także problemy z plikami serwerowymi Minecraft 1.9 na platformnie Windows Xp/Vista/Seven.


Dla wszystkich którzy mają problem z uruchomieniem plików
serwerowych tej wersji MC odsyłamy do pobrania nowych paczek JAVA ze strony ORACLE


A tutaj kopia wpisu z pliku po crashu JAVY na minecraft_server.jar 1.9 pre

 

 1. #
 2. # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
 3. #
 4. #  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f0417bf1c50, pid=21896, tid=139645587183360
 5. #
 6. # JRE version: 6.0_18-b18
 7. # Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16 mixed mode linux-amd64 )
 8. # Derivative: IcedTea6 1.8.7
 9. # Distribution: Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze), package 6b18-1.8.7-2~squeeze1
 10. # Problematic frame:
 11. # V  [libjvm.so+0x4ddc50]
 12. #
 13. # If you would like to submit a bug report, please include
 14. # instructions how to reproduce the bug and visit:
 15. #
 16.  
 17. ---------------  T H R E A D  ---------------
 18.  
 19. Current thread (0x0000000001d00800):  JavaThread "CompilerThread1" daemon [_thread_in_native, id=21911, stack(0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000)]
 20.  
 21. siginfo:si_signo=SIGSEGV: si_errno=0, si_code=1 (SEGV_MAPERR), si_addr=0x0000000000000008
 22.  
 23. Registers:
 24. RAX=0x0000000000000000, RBX=0x00007f01c59e29c0, RCX=0x0000000001deed50, RDX=0x0000000000000800
 25. RSP=0x00007f01c59e11e0, RBP=0x00007f01c59e1220, RSI=0x0000000001ef4b90, RDI=0x0000000000000000
 26. R8 =0x0000000001dead50, R9 =0x0000000001e65da0, R10=0x0000000000000000, R11=0x00007f04182248f5
 27. R12=0x0000000001e65d50, R13=0x00007f01c007ae90, R14=0x00007f01c59e29e0, R15=0x0000000001e0e248
 28. RIP=0x00007f0417bf1c50, EFL=0x0000000000010206, CSGSFS=0x0000000000000033, ERR=0x0000000000000004
 29.   TRAPNO=0x000000000000000e
 30.  
 31. Top of Stack: (sp=0x00007f01c59e11e0)
 32. 0x00007f01c59e11e0:   0000000000000020 0000000001e50690
 33. 0x00007f01c59e11f0:   0000000000004000 00007f01c59e14b0
 34. 0x00007f01c59e1200:   00007f01c59e29c0 0000000001e65d50
 35. 0x00007f01c59e1210:   0000000000000001 0000000001e65ca0
 36. 0x00007f01c59e1220:   00007f01c59e1290 00007f0417bf2197
 37. 0x00007f01c59e1230:   00007f01c59e1490 00007f0100000001
 38. 0x00007f01c59e1240:   00007f01c59e3350 0000000000000000
 39. 0x00007f01c59e1250:   00007f01c59e1490 00007f01c59e14f0
 40. 0x00007f01c59e1260:   000000000000065b 00007f01c59e29c0
 41. 0x00007f01c59e1270:   00007f01c59e1fb0 00007f01c59e14f0
 42. 0x00007f01c59e1280:   00007f01c59e1490 00007f01c59e14b0
 43. 0x00007f01c59e1290:   00007f01c59e1550 00007f0417bf787c
 44. 0x00007f01c59e12a0:   00007f01c59e12b0 00007f0417d5fa06
 45. 0x00007f01c59e12b0:   00007f01c022c230 01007f0417d5f957
 46. 0x00007f01c59e12c0:   00007f01c59e29e0 0000000000000000
 47. 0x00007f01c59e12d0:   00007f01c59e12f0 0000000000000038
 48. 0x00007f01c59e12e0:   0000000001de7290 0000000000000038
 49. 0x00007f01c59e12f0:   00007f01c59e1320 00007f0417d6663a
 50. 0x00007f01c59e1300:   0000000001ee5c68 00007f01c01f0240
 51. 0x00007f01c59e1310:   00007f01c01f0240 00007f01c02300e0
 52. 0x00007f01c59e1320:   00007f01c59e1330 00007f0417d65a6d
 53. 0x00007f01c59e1330:   00007f01c59e1390 00007f0417a1d2ce
 54. 0x00007f01c59e1340:   00007f010000003c 00004a0000000000
 55. 0x00007f01c59e1350:   0000000000000000 0000000001ee5c68
 56. 0x00007f01c59e1360:   00007f01c59e13c0 0000000001ee5c68
 57. 0x00007f01c59e1370:   00007f041815de18 00007f01c02300e0
 58. 0x00007f01c59e1380:   00007f01c59e13b0 00007f0417d6663a
 59. 0x00007f01c59e1390:   0000000001ee5c68 00007f01c01f0240
 60. 0x00007f01c59e13a0:   00007f01c01f0240 00007f01c02300e0
 61. 0x00007f01c59e13b0:   00007f01c59e13c0 00007f0417d65a6d
 62. 0x00007f01c59e13c0:   00007f01c59e13d0 00007f0417d65a6d
 63. 0x00007f01c59e13d0:   00007f01c59e1430 00007f0417a1d2ce
 64.  
 65. Instructions: (pc=0x00007f0417bf1c50)
 66. 0x00007f0417bf1c40:   89 f6 48 c1 e6 03 48 03 b3 d0 09 00 00 48 8b 06
 67. 0x00007f0417bf1c50:   48 8b 50 08 48 83 3a 00 75 27 8b 4b 28 0f 1f 00
 68.  
 69. Stack: [0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000],  sp=0x00007f01c59e11e0,  free space=1008k
 70. Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
 71. V  [libjvm.so+0x4ddc50]
 72. V  [libjvm.so+0x4de197]
 73. V  [libjvm.so+0x4e387c]
 74. V  [libjvm.so+0x297dcb]
 75. V  [libjvm.so+0x2989c3]
 76. V  [libjvm.so+0x226c8c]
 77. V  [libjvm.so+0x29c975]
 78. V  [libjvm.so+0x29d2d9]
 79. V  [libjvm.so+0x64880b]
 80. V  [libjvm.so+0x557892]
 81.  
 82.  
 83. Current CompileTask:
 84. C2: 50      va.a(II[B)V (659 bytes)
 85.  
 86.  
 87. ---------------  P R O C E S S  ---------------
 88.  
 89. Java Threads: ( => current thread )
 90.   0x00007f01c022d800 JavaThread "Listen thread" [_thread_in_native, id=21917, stack(0x00007f01c4eab000,0x00007f01c4fac000)]
 91.   0x0000000001ddc800 JavaThread "Thread-2" daemon [_thread_in_native, id=21916, stack(0x00007f01c53c9000,0x00007f01c54ca000)]
 92.   0x0000000001c5e800 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=21897, stack(0x00007f0418e52000,0x00007f0418f53000)]
 93.   0x0000000001dca000 JavaThread "Server thread" [_thread_in_Java, id=21915, stack(0x00007f01c54ca000,0x00007f01c55cb000)]
 94.   0x0000000001d34800 JavaThread "Thread-1" daemon [_thread_blocked, id=21914, stack(0x00007f01c55cb000,0x00007f01c56cc000)]
 95.   0x0000000001d04000 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=21912, stack(0x00007f01c57e4000,0x00007f01c58e5000)]
 96. =>0x0000000001d00800 JavaThread "CompilerThread1" daemon [_thread_in_native, id=21911, stack(0x00007f01c58e5000,0x00007f01c59e6000)]
 97.   0x0000000001cfe000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=21910, stack(0x00007f01c59e6000,0x00007f01c5ae7000)]
 98.   0x0000000001cfc000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=21909, stack(0x00007f01c5ae7000,0x00007f01c5be8000)]
 99.   0x0000000001cdd800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=21908, stack(0x00007f01c5d5d000,0x00007f01c5e5e000)]
 100.   0x0000000001cd6000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=21907, stack(0x00007f01c5e5e000,0x00007f01c5f5f000)]
 101.  
 102. Other Threads:
 103.   0x0000000001cce800 VMThread [stack: 0x00007f01c5f5f000,0x00007f01c6060000] [id=21906]
 104.   0x0000000001d06800 WatcherThread [stack: 0x00007f01c56e3000,0x00007f01c57e4000] [id=21913]
 105.  
 106. VM state:not at safepoint (normal execution)
 107.  
 108. VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
 109.  
 110. Heap
 111.  PSYoungGen      total 1223360K, used 104864K [0x00007f0353200000, 0x00007f03a8750000, 0x00007f0413200000)
 112.   eden space 1048640K, 10% used [0x00007f0353200000,0x00007f0359868148,0x00007f0393210000)
 113.   from space 174720K, 0% used [0x00007f039dcb0000,0x00007f039dcb0000,0x00007f03a8750000)
 114.   to   space 174720K, 0% used [0x00007f0393210000,0x00007f0393210000,0x00007f039dcb0000)
 115.  PSOldGen        total 2796224K, used 0K [0x00007f01d3200000, 0x00007f027dcb0000, 0x00007f0353200000)
 116.   object space 2796224K, 0% used [0x00007f01d3200000,0x00007f01d3200000,0x00007f027dcb0000)
 117.  PSPermGen       total 21248K, used 7187K [0x00007f01c8a00000, 0x00007f01c9ec0000, 0x00007f01d3200000)
 118.   object space 21248K, 33% used [0x00007f01c8a00000,0x00007f01c9104d00,0x00007f01c9ec0000)
 119.  
 120. Dynamic libraries:
 121. 00400000-00409000 r-xp 00000000 08:05 122117                             /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
 122. 00608000-00609000 rw-p 00008000 08:05 122117                             /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
 123. 01c56000-0208a000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
 124. 7f01c0000000-7f01c04c0000 rw-p 00000000 00:00 0
 125. 7f01c04c0000-7f01c4000000 ---p 00000000 00:00 0
 126. 7f01c4eab000-7f01c4eae000 ---p 00000000 00:00 0
 127. 7f01c4eae000-7f01c4fac000 rw-p 00000000 00:00 0
 128. 7f01c4fac000-7f01c4fb4000 r-xp 00000000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 129. 7f01c4fb4000-7f01c51b3000 ---p 00008000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 130. 7f01c51b3000-7f01c51b4000 rw-p 00007000 08:05 122174                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnio.so
 131. 7f01c51b4000-7f01c51c9000 r-xp 00000000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 132. 7f01c51c9000-7f01c53c8000 ---p 00015000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 133. 7f01c53c8000-7f01c53c9000 rw-p 00014000 08:05 122173                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libnet.so
 134. 7f01c53c9000-7f01c53cc000 ---p 00000000 00:00 0
 135. 7f01c53cc000-7f01c54ca000 rw-p 00000000 00:00 0
 136. 7f01c54ca000-7f01c54cd000 ---p 00000000 00:00 0
 137. 7f01c54cd000-7f01c55cb000 rw-p 00000000 00:00 0
 138. 7f01c55cb000-7f01c55ce000 ---p 00000000 00:00 0
 139. 7f01c55ce000-7f01c56cc000 rw-p 00000000 00:00 0
 140. 7f01c56cc000-7f01c56d0000 r--s 0007c000 08:05 122064                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jsse.jar
 141. 7f01c56d0000-7f01c56d3000 r--s 0000f000 08:05 122079                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/ext/pulse-java.jar
 142. 7f01c56d3000-7f01c56db000 r--s 00066000 08:05 431353                     /usr/share/java/gnome-java-bridge.jar
 143. 7f01c56db000-7f01c56e3000 r--s 00099000 08:09 58621969                   /home/mc/mc1.9pre/minecraft_server.jar
 144. 7f01c56e3000-7f01c56e4000 ---p 00000000 00:00 0
 145. 7f01c56e4000-7f01c57e4000 rw-p 00000000 00:00 0
 146. 7f01c57e4000-7f01c57e7000 ---p 00000000 00:00 0
 147. 7f01c57e7000-7f01c58e5000 rw-p 00000000 00:00 0
 148. 7f01c58e5000-7f01c58e8000 ---p 00000000 00:00 0
 149. 7f01c58e8000-7f01c59e6000 rw-p 00000000 00:00 0
 150. 7f01c59e6000-7f01c59e9000 ---p 00000000 00:00 0
 151. 7f01c59e9000-7f01c5ae7000 rw-p 00000000 00:00 0
 152. 7f01c5ae7000-7f01c5aea000 ---p 00000000 00:00 0
 153. 7f01c5aea000-7f01c5be8000 rw-p 00000000 00:00 0
 154. 7f01c5be8000-7f01c5d5d000 r--p 00000000 08:05 113610                     /usr/lib/locale/locale-archive
 155. 7f01c5d5d000-7f01c5d60000 ---p 00000000 00:00 0
 156. 7f01c5d60000-7f01c5e5e000 rw-p 00000000 00:00 0
 157. 7f01c5e5e000-7f01c5e61000 ---p 00000000 00:00 0
 158. 7f01c5e61000-7f01c5f5f000 rw-p 00000000 00:00 0
 159. 7f01c5f5f000-7f01c5f60000 ---p 00000000 00:00 0
 160. 7f01c5f60000-7f01c61bc000 rw-p 00000000 00:00 0
 161. 7f01c61bc000-7f01c634f000 r--s 03929000 08:05 122191                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rt.jar
 162. 7f01c634f000-7f01c6350000 ---p 00000000 00:00 0
 163. 7f01c6350000-7f01c6450000 rw-p 00000000 00:00 0
 164. 7f01c6450000-7f01c6451000 ---p 00000000 00:00 0
 165. 7f01c6451000-7f01c6551000 rw-p 00000000 00:00 0
 166. 7f01c6551000-7f01c6552000 ---p 00000000 00:00 0
 167. 7f01c6552000-7f01c6652000 rw-p 00000000 00:00 0
 168. 7f01c6652000-7f01c6653000 ---p 00000000 00:00 0
 169. 7f01c6653000-7f01c6753000 rw-p 00000000 00:00 0
 170. 7f01c6753000-7f01c6754000 ---p 00000000 00:00 0
 171. 7f01c6754000-7f01c6854000 rw-p 00000000 00:00 0
 172. 7f01c6854000-7f01c6855000 ---p 00000000 00:00 0
 173. 7f01c6855000-7f01c6955000 rw-p 00000000 00:00 0
 174. 7f01c6955000-7f01c6956000 ---p 00000000 00:00 0
 175. 7f01c6956000-7f01c6a56000 rw-p 00000000 00:00 0
 176. 7f01c6a56000-7f01c6a57000 ---p 00000000 00:00 0
 177. 7f01c6a57000-7f01c6b57000 rw-p 00000000 00:00 0
 178. 7f01c6b57000-7f01c6b62000 rwxp 00000000 00:00 0
 179. 7f01c6b62000-7f01c6bab000 rwxp 00000000 00:00 0
 180. 7f01c6bab000-7f01c7101000 rwxp 00000000 00:00 0
 181. 7f01c7101000-7f01c77ab000 rwxp 00000000 00:00 0
 182. 7f01c77ab000-7f01c77b6000 rwxp 00000000 00:00 0
 183. 7f01c77b6000-7f01c77ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 184. 7f01c77ff000-7f01c7d55000 rwxp 00000000 00:00 0
 185. 7f01c7d55000-7f01c83ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 186. 7f01c83ff000-7f01c86aa000 rwxp 00000000 00:00 0
 187. 7f01c86aa000-7f01c89ff000 rwxp 00000000 00:00 0
 188. 7f01c89ff000-7f01c9ec0000 rwxp 00000000 00:00 0
 189. 7f01c9ec0000-7f01d3200000 rwxp 00000000 00:00 0
 190. 7f01d3200000-7f027dcb0000 rwxp 00000000 00:00 0
 191. 7f027dcb0000-7f0353200000 rwxp 00000000 00:00 0
 192. 7f0353200000-7f03a8750000 rwxp 00000000 00:00 0
 193. 7f03a8750000-7f0413200000 rwxp 00000000 00:00 0
 194. 7f0413204000-7f0413474000 rwxp 00000000 00:00 0
 195. 7f0413474000-7f0416204000 rwxp 00000000 00:00 0
 196. 7f0416204000-7f041620b000 r-xp 00000000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 197. 7f041620b000-7f041640a000 ---p 00007000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 198. 7f041640a000-7f041640b000 rw-p 00006000 08:05 122180                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libzip.so
 199. 7f041640b000-7f0416416000 r-xp 00000000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 200. 7f0416416000-7f0416615000 ---p 0000b000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 201. 7f0416615000-7f0416616000 r--p 0000a000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 202. 7f0416616000-7f0416617000 rw-p 0000b000 08:01 65032                      /lib/libnss_files-2.11.2.so
 203. 7f0416617000-7f0416621000 r-xp 00000000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 204. 7f0416621000-7f0416820000 ---p 0000a000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 205. 7f0416820000-7f0416821000 r--p 00009000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 206. 7f0416821000-7f0416822000 rw-p 0000a000 08:01 65029                      /lib/libnss_nis-2.11.2.so
 207. 7f0416822000-7f0416829000 r-xp 00000000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 208. 7f0416829000-7f0416a28000 ---p 00007000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 209. 7f0416a28000-7f0416a29000 r--p 00006000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 210. 7f0416a29000-7f0416a2a000 rw-p 00007000 08:01 65042                      /lib/libnss_compat-2.11.2.so
 211. 7f0416a2a000-7f0416a32000 r-xp 00000000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 212. 7f0416a32000-7f0416c31000 ---p 00008000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 213. 7f0416c31000-7f0416c33000 rw-p 00007000 08:05 122185                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/native_threads/libhpi.so
 214. 7f0416c33000-7f0416c48000 r-xp 00000000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 215. 7f0416c48000-7f0416e47000 ---p 00015000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 216. 7f0416e47000-7f0416e48000 r--p 00014000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 217. 7f0416e48000-7f0416e49000 rw-p 00015000 08:01 65045                      /lib/libnsl-2.11.2.so
 218. 7f0416e49000-7f0416e4b000 rw-p 00000000 00:00 0
 219. 7f0416e4b000-7f0416e77000 r-xp 00000000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 220. 7f0416e77000-7f0417076000 ---p 0002c000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 221. 7f0417076000-7f041707a000 rw-p 0002b000 08:05 122163                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libjava.so
 222. 7f041707a000-7f0417088000 r-xp 00000000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 223. 7f0417088000-7f0417288000 ---p 0000e000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 224. 7f0417288000-7f041728a000 rw-p 0000e000 08:05 122179                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libverify.so
 225. 7f041728a000-7f0417291000 r-xp 00000000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 226. 7f0417291000-7f0417490000 ---p 00007000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 227. 7f0417490000-7f0417491000 r--p 00006000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 228. 7f0417491000-7f0417492000 rw-p 00007000 08:01 65037                      /lib/librt-2.11.2.so
 229. 7f0417492000-7f0417512000 r-xp 00000000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 230. 7f0417512000-7f0417712000 ---p 00080000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 231. 7f0417712000-7f0417713000 r--p 00080000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 232. 7f0417713000-7f0417714000 rw-p 00081000 08:01 65044                      /lib/libm-2.11.2.so
 233. 7f0417714000-7f0417ee4000 r-xp 00000000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 234. 7f0417ee4000-7f04180e4000 ---p 007d0000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 235. 7f04180e4000-7f041816a000 rw-p 007d0000 08:05 122182                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so
 236. 7f041816a000-7f04181a6000 rw-p 00000000 00:00 0
 237. 7f04181a6000-7f04182fe000 r-xp 00000000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 238. 7f04182fe000-7f04184fd000 ---p 00158000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 239. 7f04184fd000-7f0418501000 r--p 00157000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 240. 7f0418501000-7f0418502000 rw-p 0015b000 08:01 65035                      /lib/libc-2.11.2.so
 241. 7f0418502000-7f0418507000 rw-p 00000000 00:00 0
 242. 7f0418507000-7f0418509000 r-xp 00000000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 243. 7f0418509000-7f0418709000 ---p 00002000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 244. 7f0418709000-7f041870a000 r--p 00002000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 245. 7f041870a000-7f041870b000 rw-p 00003000 08:01 65034                      /lib/libdl-2.11.2.so
 246. 7f041870b000-7f041870f000 r-xp 00000000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 247. 7f041870f000-7f041890e000 ---p 00004000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 248. 7f041890e000-7f041890f000 rw-p 00003000 08:05 122188                     /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/jli/libjli.so
 249. 7f041890f000-7f0418926000 r-xp 00000000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 250. 7f0418926000-7f0418b25000 ---p 00017000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 251. 7f0418b25000-7f0418b26000 r--p 00016000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 252. 7f0418b26000-7f0418b27000 rw-p 00017000 08:01 65036                      /lib/libpthread-2.11.2.so
 253. 7f0418b27000-7f0418b2b000 rw-p 00000000 00:00 0
 254. 7f0418b2b000-7f0418b42000 r-xp 00000000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 255. 7f0418b42000-7f0418d41000 ---p 00017000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 256. 7f0418d41000-7f0418d42000 rw-p 00016000 08:05 113146                     /usr/lib/libz.so.1.2.3.4
 257. 7f0418d42000-7f0418d60000 r-xp 00000000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 258. 7f0418d62000-7f0418d8a000 rw-p 00000000 00:00 0
 259. 7f0418d8a000-7f0418d94000 rwxp 00000000 00:00 0
 260. 7f0418d94000-7f0418e4a000 rwxp 00000000 00:00 0
 261. 7f0418e4a000-7f0418e52000 rw-s 00000000 08:08 40642                      /tmp/hsperfdata_mc/21896
 262. 7f0418e52000-7f0418e55000 ---p 00000000 00:00 0
 263. 7f0418e55000-7f0418f58000 rw-p 00000000 00:00 0
 264. 7f0418f5b000-7f0418f5c000 rw-p 00000000 00:00 0
 265. 7f0418f5c000-7f0418f5d000 r--p 00000000 00:00 0
 266. 7f0418f5d000-7f0418f5f000 rw-p 00000000 00:00 0
 267. 7f0418f5f000-7f0418f60000 r--p 0001d000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 268. 7f0418f60000-7f0418f61000 rw-p 0001e000 08:01 65047                      /lib/ld-2.11.2.so
 269. 7f0418f61000-7f0418f62000 rw-p 00000000 00:00 0
 270. 7fff2a116000-7fff2a14c000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
 271. 7fff2a1ff000-7fff2a200000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
 272. ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
 273.  
 274. VM Arguments:
 275. jvm_args: -Xmx9216M -Xms4096M
 276. java_command: /home/mc/mc1.9pre/minecraft_server.jar
 277. Launcher Type: SUN_STANDARD
 278.  
 279. Environment Variables:
 280. PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
 281. LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/../lib/amd64
 282. SHELL=/bin/bash
 283.  
 284. Signal Handlers:
 285. SIGSEGV: [libjvm.so+0x6835f0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 286. SIGBUS: [libjvm.so+0x6835f0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 287. SIGFPE: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 288. SIGPIPE: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 289. SIGXFSZ: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 290. SIGILL: [libjvm.so+0x554670], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 291. SIGUSR1: SIG_DFL, sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x00000000
 292. SIGUSR2: [libjvm.so+0x553e10], sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x10000004
 293. SIGHUP: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 294. SIGINT: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 295. SIGTERM: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 296. SIGQUIT: [libjvm.so+0x556240], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
 297.  
 298.  
 299. ---------------  S Y S T E M  ---------------
 300.  
 301. OS:6.0.1
 302.  
 303. uname:Linux 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 x86_64
 304. libc:glibc 2.11.2 NPTL 2.11.2
 305. rlimit: STACK 8192k, CORE 0k, NPROC infinity, NOFILE 1024, AS infinity
 306. load average:0.01 0.03 0.08
 307.  
 308. CPU:total 8 (8 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 26 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, ht
 309.  
 310. Memory: 4k page, physical 25138824k(15862684k free), swap 24073208k(24073208k free)
 311.  
 312. vm_info: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16) for linux-amd64 JRE (1.6.0_18-b18), built on Apr 19 2011 14:04:56 by "pbuilder" with gcc 4.4.5
 313.  
 314. time: Thu Sep 22 09:44:57 2011
 315. elapsed time: 0 seconds 


Oceń artykuł
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 ocena)
Udostępnij